Privacy – en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Eef kookt Zo.

Eef kookt Zo is een eenmanszaak. Eva de Vries is als eigenaar verbonden aan dit bedrijf.

Eef kookt Zo heeft een website www.ineveskitchen.com
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Eef kookt Zo.

Eef kookt Zo hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Eef kookt Zo is daarom zo transparant mogelijk. In deze privacyverklaring informeert Eef kookt Zo je daarom hoe Eef kookt Zo je persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geeft Eef kookt Zo aan dat Eef kookt Zo voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming als ook aan de Telecommunicatiewet (toekomstige e-Privacyverordening).

Eef kookt Zo respecteert de privacy van alle klanten, betrokkenen en bezoekers van de website. De persoonlijke informatie die Eef kookt Zo van je ontvangt, wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en goed beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen.

Het komt echter wel voor dat Eef kookt Zo gegevens deelt met anderen, omdat zij Eef kookt Zo ondersteunt in de bedrijfsvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een boekhouder of hostingpartij. Dit is toegestaan, mits er onderling goede afspraken zijn gemaakt.

Zoals gezegd, deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en producten van Eef kookt Zo. Wees je er dus van bewust dat Eef kookt Zo niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder (privacywaakhond) ter bescherming van je persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijst Eef kookt Zo je naar de website van de AP: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking

Eef Kookt Zo
Eva de Vries
Berenkoog 35 – unit 1.12a
1822 BH Alkmaar

KvK-nummer                        : 67291716

Btw-nummer                         : NL165594202B01

Voor vragen kun je contact met Eef kookt Zo opnemen via info@eefkooktzo.nl

Persoonsgegevens die Eef kookt Zo kan verwerken
Eef kookt Zo kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken (afhankelijk van de situatie):

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. Adresgegevens;
 4. Bedrijfsgegevens voor zover ze zijn terug te voeren zijn naar 1 persoon (zoals Btw- of KvK-nummer);
 5. Woonplaats;
 6. Telefoonnummer;
 7. E-mailadres;
 8. IP-adres
 9. Gegevens over je surfgedrag op de website;
 10. Gegevens over je activiteiten op de website;
 11. Internetbrowser en apparaat type;
 12. Bankrekeningnummer;
 13. Social media accountnamen;
 14. Overige persoonsgegevens die je eventueel actief aan ons verstrekt;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Eef kookt Zo verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je.

Kinderen
Eef Kookt Zo heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Eef Kookt Zo kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Eef Kookt Zo zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Eef Kookt Zo op via info@eefkooktzo.nl dan wordt de informatie verwijderd.

Hoe komt Eef kookt Zo aan je gegevens?
De persoonsgegevens worden door jou aan Eef kookt Zo verstrekt via e-mail, telefoon, social media, Whatsapp of via het online contactformulier op de website.

Waarom verwerkt Eef Kookt Zo persoonsgegevens?
Voor het verwerken van een persoonsgegeven moet Eef Kookt zo een doel hebben bepaald.

Eef Kookt Zo kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je bezoeker bent van de website van Eef Kookt Zo en/of omdat je zelf je persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief, aan Eef Kookt Zo verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Eef kookt Zo verwerkt dus alleen persoonsgegevens als dit volgens de wet mag en alleen met de volgende doelen:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (bv. telefonisch, Zoom, Skype, Whatsapp, schriftelijk, e-mail), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Om producten of diensten te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Eef Kookt Zo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

7.Voor het verwerken van jouw reacties onder een blogpost op onze website of op een van de social media kanalen

Gerechtvaardigd belang

8. Voor gepersonaliseerde e-mails en een verjaardagscadeau

Gerechtvaardigd belang

9. Voor het toepassen van direct marketing

Gerechtvaardigd belang

10. Voor het gericht toepassen van marketing en retargeting of Facebookpixel

Omdat jij hiervoor (aan Facebook) toestemming hebt gegeven

1. Uitvoering van de overeenkomst
Voor het communiceren met jou via telefoon, e-mail of Whatsapp;
Voor het leveren van onze diensten;
Voor het maken en versturen van een betalingsbevestiging;
Voor het afhandelen van betalingen;
Voor het informeren over wijzigingen van onze diensten.
Voor het doorgeven van je gegevens aan leveranciers, zodat zij rechtstreeks offertes voor je kunnen opmaken.

2. Reageren op je vraag of verzoek
Als je contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, social media of het online contactformulier op onze website.

3. Bezoek website
Om onze website beter te laten werken, het zoeken op onze website eenvoudiger te maken, onze service te verbeteren en aan te passen op de wensen van de websitebezoeker.

4. Reclame mails/overige acquisitie- of marketingdoeleinden
Om je reclame of marketinguitingen te kunnen mailen.

5. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Eef kookt Zo verwerkt ook persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de administratieplicht voor de Belastingdienst.

6. Delen van klantervaringen
Om reviews van klanten te kunnen delen op social media en de website. Dit doet Eef kookt Zo alleen als je hier vooraf uitdrukkelijk toestemming via bijvoorbeeld een reviewdocument voor hebt gegeven.

Eef kookt Zo heeft haar belang om je gegevens te verwerken, afgewogen tegen jouw privacybelang en zal in alle gevallen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te bereiken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Eef Kookt Zo neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die geen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk aan dataprofilering via de nieuwsbrief of website om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen zodat Eef Kookt Zo gerichte marketing kan doen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Eef kookt Zo gebruikt marketing automation om data te profileren. Dit mag Eef Kookt Zo doen zonder je toestemming, zolang hieraan voor jou geen rechtsgevolgen zijn verbonden. Of dat de beslissingen je niet financieel of andersoortig treft.
Als Eef Kookt Zo bijvoorbeeld iemand op basis van persoonsgegevens automatisch uitsluiten voor een dienst, dan meldt Eef Kookt Zo dit vooraf.

Bovendien heb je altijd de mogelijkheid om je uit te schrijven voor data-profilering.

Bewaartermijn
Eef kookt Zo zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om bovengenoemde doelen te realiseren.

 1. Klantgegevens en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard ten behoeve van onze wettelijke administratieplicht.
 2. E-mailberichten, online contactformulieren en privéberichten via social media worden 5 jaar bewaard aangezien dat de wettelijke verjaringstermijn is voor vorderingen tot schadevergoedingen en deze gegevens als bewijs kunnen dienen.
 3. Reviews op onze website en social mediakanalen worden pas verwijderd als je hier een verzoek voor indient.
 4. Voor nieuwsbrieven worden pas verwijderd als je hier een verzoek voor indient.
 5. Bij Google Analytics 53 maanden.

Delen met derden
Eef kookt Zo verkoopt of verhuurt allereerst je gegevens niet aan derden.

Je gegevens worden verder alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven.

Met bedrijven die je gegevens voor Eef kookt Zo verwerken, heeft Eef kookt Zo duidelijke afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat zij vertrouwelijk omgaan met de gegevens.

●      Zij gebruiken de gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die Eef kookt Zo aan hen geeft,

●      Zij gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden; en

●      Zij beveiligen de gegevens goed;

Je gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende partijen:

 1. Boekhoud- en facturatieprogramma;
 2. Hostingprovider van de website en e-mail;
 3. Leverancier van website en e-mail software;
 4. Telefoonprovider;
 5. Boekhouder;
 6. Nieuwsbriefprovider;
 7. Google Analytics voor het bijhouden van websitestatistieken;
 8. Video/bel-software;
 9. Systemen voor analytische dataverzameling voor inzicht in bezoekersgedrag.

Jouw gegevens kunnen worden gedeeld met derden, die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit wordt hieronder echter steeds toegelicht wanneer hier sprake van is.

Jouw rechten
Je hebt het recht de persoonsgegevens die Eef kookt Zo van je verwerkt:

✔   in te zien,

✔   te wijzigen of

✔   te (laten) verwijderen.

Daarnaast kun je ons verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken in het geval de gegevens niet juist zijn, de verwerking onnodig is of de verwerking onrechtmatig is.

Ook kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Wanneer je dit wenst, zullen wij jouw persoonsgegevens naar je toesturen (dataportabiliteit), zodat je deze kunt overdragen aan een andere partij. Ook hiervoor kun je een verzoek bij ons indienen.

Tot slot kun je de toestemming die je aan ons hebt gegeven om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken.

Gestelde eisen aan het verzoek
Wil je gebruik maken van bovengenoemde rechten, stuur dan je verzoek per e-mail naar info@eefkooktzo.nl

Eef kookt Zo vraagt bij alle verzoeken om een identificatie, zodat Eef kookt Zo zeker weet dat het verzoek door jou is gedaan.
Wanneer je een kopie van je identiteitsbewijs meestuurt, verzoekt Eef kookt Zo je de pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
Dit ter bescherming van je privacy.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht over de gegevensverwerking door Eef kookt Zo in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Eef kookt Zo neemt de verwerking van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies en andere vormen van onrechtmatige verwerking te voorkomen. Het versleutelt verzenden van persoonsgegevens via onze website (SSL), het draaien van back-ups, het maskeren van delen van IP-adressen, het gebruik van sterke wachtwoorden, inlogcodes en een Touch-ID en het regelmatig updaten van de website, zijn voorbeelden van deze maatregelen.

Als je vindt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt dat je gegevens worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar info@eefkooktzo.nl

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van de website, maakt Eef kookt Zo gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, smartphone of tablet.

Wanneer je de website van Eef kookt Zo opnieuw bezoekt, kan de informatie die in de cookie is opgeslagen, teruggestuurd worden naar de website.

Door middel van cookies kan Eef kookt Zo ook zien hoe jij de website gebruikt en hoe de website gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt.

Functionele cookies
Door het plaatsen van functionele cookies, zorgt Eef kookt Zo ervoor dat je de website eenvoudiger kunt bezoeken. Je hoeft niet steeds dezelfde informatie in te voeren want je gebruikersvoorkeuren blijven bewaard. Voor het plaatsen van functionele cookies, is geen toestemming nodig omdat deze weinig tot geen inbreuk maken op je privacy.

Analytische cookies
Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal van onze website en de manier hoe bezoekers onze website gebruiken, maakt Eef kookt Zo gebruik van sidetracking. Via de website worden er analytische cookies geplaatst. Deze analytische cookies maken weinig inbreuk op je privacy omdat je IP-adres voor een deel wordt gemaskeerd. Hiervoor hoeft Eef kookt Zo ook geen toestemming te vragen.

Social media (buttons)
Eef kookt Zo is ook actief op verschillende social media-kanalen. Wanneer je de social media pagina’s bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kan Eef Kookt Zo of ingeschakelde dienstverleners, gegevens over je gebruik verzamelen. In het bijzonder kan Eef Kookt Zo gegevens verzamelen over door jou geplaatste openbare posts over Eef Kookt Zo. Deze gegevens verwerkt Eef Kookt Zo om je gedrag en voorkeuren beter te begrijpen.

Als je via social media communiceert met Eef Kookt Zo, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kan Eef Kookt Zo gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Eef Kookt Zo gebruikt die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren.

Op de website van Eef Kookt Zo zijn ook social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok en Bloglovin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media kanalen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Eef Kookt Zo heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Vanwege de uitspraak door het Europese Hof in de zaak Schrems-II en het ongeldig verklaren van de ‘Privacy Shield principes’ is er geen sprake meer van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Het hof heeft verder bepaald dat het sluiten van modelcontracten een mogelijkheid is om persoonsgegevens te mogen doorgeven aan een verwerker buiten de EER. Facebook Ierland maakt gebruik van een dergelijk modelcontract. Persoonsgegevens van de Facebookprofielen van inwoners van de EU werden op de servers van haar moederbedrijf in de VS opgeslagen.

YouTube

Verder worden de YouTube-videos van Eef Kookt Zo embed op de website www.ineveskitchen.com maar deze worden indien mogelijk in de privacy-modus geplaatst.

 

Facebook-pixel
Eef kookt Zo maakt gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op onze website.

Eef Kookt Zo gebruikt een Facebook pixel om:

●      De effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);

●      Vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;

●      Je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat je geen irrelevante advertenties te zien krijgt.

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Tijdens het bezoeken van onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: https://www.facebook.com/about/privacy/

Google Analytics
Eef Kookt Zo wil graag weten hoe je als bezoeker gebruik maakt van de website. Eef Kookt Zo is dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Eef Kookt Zo gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Eef kookt Zo heeft hier geen invloed op.
Eef Kookt Zo staat Google toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, maar alleen nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven via de website.

Vanwege de uitspraak door het Europese Hof in de zaak Schrems-II en het ongeldig verklaren van de ‘Privacy Shield principes’ is er geen sprake meer van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Het hof heeft verder bepaald dat het sluiten van modelcontracten een mogelijkheid is om persoonsgegevens te mogen doorgeven aan een verwerker buiten de EER.

Er wordt gezocht naar passende oplossingen voor Google Analytics. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van https://matomo.org
Heb je hier vragen over? Neem dan contact op via info@eefkooktzo.nl

Albert Heijn (affiliate partner)

Eef Kookt Zo werkt samen met affiliate partner Albert Heijn.

Voor het beschikbaar maken van de supermarktkoppeling met de recepten op de website www.ineveskitchen.com worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt in samenwerking met Food Influencers United.

De kwalificatie van de samenwerking met Albert Heijn is als volgt. Albert Heijn en Eef Kookt Zo zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en wij hebben onderling afspraken gemaakt.

Dit betekent onder andere dat je Eef kookt Zo kan benaderen voor vragen hieromtrent en dat ervoor wordt gezorgd dat jouw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt. Meer weten over deze regeling? Neem dan contact op via info@eefkooktzo.nl

 

Mediavine (advertentie partner van Eef Kookt Zo)
Eef Kookt Zo werkt met Mediavine. Zij beheren de adverteerserver, helpen bij de optimale plaatsing van advertenties en het in de hand houden van prijzen.

Welke gegevens er worden verwerkt en hoe je kunt op-outen lees je op de website van Mediavine via deze link https://www.mediavine.com/ad-partners/

Links websites
Op onze website kun je ook links naar externe websites vinden. Door op een link te klikken word je naar een website buiten www.ineveskitchen.com geleid. Het kan zijn dat externe websites gebruik maken van cookies. Wij raden je aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen, om te weten hoe zij met je privacy omgaan.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Als je niet wilt dat Eef kookt Zo cookies gebruikt, dan kun je via de browserinstellingen van je computer cookies uitschakelen en verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Tot slot kun je in de cookiemelding je keuze bepalen. Door het uitschakelen en/of verwijderen van cookies, kan het wel zijn dat onze website niet meer optimaal werkt.

Wijzigen en privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is van 2 september 2021. In het geval de werkwijze van Eef kookt Zo verandert, zijn wij genoodzaakt ook deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. De nieuwe privacy- en cookieverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Mediavine Programmatic Advertising (Ver 1.1)

The Website works with Mediavine to manage third-party interest-based advertising appearing on the Website. Mediavine serves content and advertisements when you visit the Website, which may use first and third-party cookies. A cookie is a small text file which is sent to your computer or mobile device (referred to in this policy as a “device”) by the web server so that a website can remember some information about your browsing activity on the Website.

First party cookies are created by the website that you are visiting. A third-party cookie is frequently used in behavioral advertising and analytics and is created by a domain other than the website you are visiting. Third-party cookies, tags, pixels, beacons and other similar technologies (collectively, “Tags”) may be placed on the Website to monitor interaction with advertising content and to target and optimize advertising. Each internet browser has functionality so that you can block both first and third-party cookies and clear your browser’s cache. The “help” feature of the menu bar on most browsers will tell you how to stop accepting new cookies, how to receive notification of new cookies, how to disable existing cookies and how to clear your browser’s cache. For more information about cookies and how to disable them, you can consult the information at All About Cookies.

Without cookies you may not be able to take full advantage of the Website content and features. Please note that rejecting cookies does not mean that you will no longer see ads when you visit our Site. In the event you opt-out, you will still see non-personalized advertisements on the Website.

The Website collects the following data using a cookie when serving personalized ads:

 • IP Address
 • Operating System type
 • Operating System version
 • Device Type
 • Language of the website
 • Web browser type
 • Email (in hashed form)

Mediavine Partners (companies listed below with whom Mediavine shares data) may also use this data to link to other end user information the partner has independently collected to deliver targeted advertisements. Mediavine Partners may also separately collect data about end users from other sources, such as advertising IDs or pixels, and link that data to data collected from Mediavine publishers in order to provide interest-based advertising across your online experience, including devices, browsers and apps. This data includes usage data, cookie information, device information, information about interactions between users and advertisements and websites, geolocation data, traffic data, and information about a visitor’s referral source to a particular website. Mediavine Partners may also create unique IDs to create audience segments, which are used to provide targeted advertising.

If you would like more information about this practice and to know your choices to opt-in or opt-out of this data collection, please visit National Advertising Initiative opt out page. You may also visit Digital Advertising Alliance website and Network Advertising Initiative website to learn more information about interest-based advertising. You may download the AppChoices app at Digital Advertising Alliance’s AppChoices app to opt out in connection with mobile apps, or use the platform controls on your mobile device to opt out.

For specific information about Mediavine Partners, the data each collects and their data collection and privacy policies, please visit Mediavine Partners.